Bezwaar maken tegen de rente berekening opgesteld door DSB

U kunt geen bezwaar maken tegen de rente berekening zelf of tegen het uitdelingspercentage. Deze zijn vastgelegd in het akkoord dat door de Commissie van Vertegenwoordiging is goedgekeurd en door de rechtbank is bekrachtigd. U kunt wel bezwaar maken tegen de rentepercentages die in de berekening zijn gebruikt. Ook kan het zijn dat in uw ogen DSB onjuiste gegevens heeft gebruikt. Dit heet: Kennelijke misslag. U moet zelf aantonen dat DSB onjuiste gegevens heeft gebruikt.

Ombudspanel als DSB geen gelijk geeft in een bezwaar op grond van een kennelijke misslag

Als u het niet eens bent met het antwoord van DSB over de kennelijke misslag of uw bezwaar om een andere reden wordt afgewezen, kunt u in beroep gaan bij het Ombudspanel. Het Ombudspanel heeft als leidraad om tot oplossing van het bezwaar te komen en zo nodig tussen partijen te bemiddelen.

Meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van deze procedure, vindt u in het antwoord van DSB op uw bezwaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deze procedure.

Leden van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie is ingesteld ter beslechting van mogelijke geschillen tussen DSB N.V. in liquidatie (voorheen DSB Bank N.V.) en haar schuldeisers. Zij is ingesteld conform het Reglement Geschillencommissie DSB ontwerpakkoord, dat is opgenomen in het crediteurenakkoord van 3 mei 2022. Dat akkoord is op 25 mei 2022 gehomologeerd door de rechtbank Amsterdam en is verbindend voor alle schuldeisers van DSB N.V. in liquidatie. De Geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden, te weten mr. dr. Pieter van der Korst (voorzitter), prof. mr. Claartje Bulten en prof. dr. mr. Tom Loonen. Hun korte C.V.’s kunt u lezen door hier te klikken. De commissie zal aan haar voorgelegde geschillen en verzoeken behandelen in overeenstemming met het Reglement.

Geschil voorleggen aan de Geschillencommissie

Als de behandeling door het Ombudspanel niet leidt tot afwikkeling van het geschil, dan heeft u de keuze het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Meer informatie over deze procedure ontvangt u bij afwijzing door het Ombudspanel.

De Geschillencommissie beoordeelt uw dossier aan de hand van het akkoord en verstrekt een Bindend Advies. Dit betekent dat DSB én u gebonden zijn aan het oordeel van de Geschillencommissie. Er is daarna geen beroep bij de gewone rechter meer mogelijk.

Meer weten over de geschillenregeling? Kijk dan hier: Reglement Geschillencommissie.

Kosten om in bezwaar te gaan

Het bezwaar wegens een kennelijke misslag en het beroep bij het Ombudspanel is zonder kosten.

Aan de inhoudelijke behandeling door de Geschillencommissie zijn wel kosten verbonden. Uw kosten bedragen 10% van de door u gestelde waarde van de betwiste (rente)vordering, met een minimum van EUR 75,- en een maximum van EUR 600,-. Dossiers worden niet in behandeling genomen voordat de verschuldigde kosten zijn voldaan.

Geschil met DSB voorleggen aan de rechter

Naast de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan het Ombudspanel en de Geschillencommissie, kunt u (als alternatief) er ook voor kiezen om uw geschil voor te leggen aan de gewone rechter.

Als uw (rente-)vordering hoger is dan EUR 160.000, kunt u uw geschil uitsluitend voorleggen aan de gewone rechter.