Voormalige klanten van DSB hebben mogelijk recht op rente

Op 19 oktober 2009 ging DSB N.V. ("DSB"), voorheen DSB Bank N.V., failliet. Iedereen die een vordering had op DSB, bijvoorbeeld vanwege een tegoed op een bank- of spaarrekening, heeft mogelijk recht op een deel van de rente.

Wij hebben uw rentevordering berekend, omdat wij over uw rekeninggegevens beschikken. Wilt u meer weten? Lees hieronder verder.

Waarom hebben voormalige klanten van DSB Bank recht op rente?

Na het faillissement van DSB heeft De Nederlandsche Bank (DNB) aan alle rekeninghouders van DSB die zich daarvoor hebben aangemeld, tegoeden terugbetaald tot een maximum van EUR 100.000 per rekeninghouder. Dat deed zij als uitvoerder van het depositogarantiestelsel (DGS).

Als u een bank- of spaarrekening had bij DSB toen de bank failliet ging, is de kans dus groot dat u van DNB geld op uw bankrekening hebt teruggekregen. Dit heeft alleen wel een paar maanden geduurd vanaf het moment dat DSB Bank failliet ging. Over deze periode heeft u geen rente gekregen. Een deel van deze rente kunt u nu mogelijk wel ontvangen.

Wie heeft er recht op rente?

U heeft mogelijk recht op rente als:

  • u op 19 oktober 2009 een bank-of spaarrekening of een deposito had bij DSB; en
  • u van DNB het saldo op uw bankrekening tot een maximum van EUR 100.000 heeft teruggekregen als onderdeel van het DGS; en/of
  • u in de eerste weken na het faillissement al (maximaal) EUR 3.000 heeft ontvangen als voorschot;

Als u niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan heeft u geen recht op rente.

Het recht op rente heeft enkel betrekking op de rente over bank- of spaarrekeningen en betreft dus niet rente over hypothecaire- of consumptieve leningen.

Voor mensen die in 2015 het aanbod hebben geaccepteerd geldt het volgende:

Voor schuldeisers van vorderingen die in het faillissement van DSB zijn geverifieerd, geldt nog een bijzonderheid. Deze schuldeisers hebben in 2015 een aanbod van curatoren ontvangen om het restant van het door DSB verschuldigde bedrag ineens te ontvangen. Dit aanbod is door 99% van de betreffende schuldeisers geaccepteerd. Als onderdeel van het aanbod, hebben deze schuldeisers afstand gedaan van al hun rentevorderingen op DSB. DSB kan zich voorstellen dat sommige schuldeisers zich niet of onvoldoende hebben gerealiseerd dat zij door aanvaarding van het aanbod ook afstand deden van rentevorderingen over tegoeden die door DNB (onder het DGS) zijn terugbetaald. Het akkoord gaat er daarom vanuit dat schuldeisers die het aanbod hebben aanvaard, enkel afstand hebben gedaan van rentevorderingen over hun geverifieerde vordering in faillissement en niet ook van rentevorderingen over door DNB uitgekeerde tegoeden.

Hoe nu verder met DSB?

Er is geld over na het einde van het faillissement van DSB. Met dit geld kunnen schuldeisers een deel van hun niet-ontvangen rente terugkrijgen. Er is niet genoeg geld om alle verschuldigde rente te vergoeden. Daarom heeft DSB surseance van betaling aangevraagd. DSB heeft ook een ontwerpakkoord aangeboden aan haar schuldeisers, op basis waarvan DSB op een efficiƫnte en zorgvuldige manier het beschikbare geld over alle schuldeisers wil verdelen. Een akkoord is een overeenkomst met alle schuldeisers van DSB dat door de rechtbank bekrachtigd wordt indien deze overeenkomst door de schuldeisers wordt aangenomen. Door de rechtbank zijn bewindvoerders benoemd, die toezicht zullen houden op DSB gedurende de surseance van betaling.

De bewindvoerders van DSB hebben de rechtbank verzocht om een commissie van vertegenwoordiging te benoemen. De commissie van vertegenwoordiging heeft namens de schuldeisers van DSB beoordeeld of het voorgestelde akkoord in hun belang is. De commissie van vertegenwoordiging heeft het akkoord aangenomen en de rechtbank heeft het akkoord vervolgens op 25 mei 2022 bekrachtigd. Vanaf dat moment geldt het akkoord voor alle schuldeisers van DSB.

Hoe ziet het akkoord eruit?

De strekking van het akkoord is dat alle voormalige klanten van DSB die ten tijde van de faillietverklaring van DSB nog een tegoed op een bank- of spaarrekening hadden, 90% van de niet-ontvangen rente van DSB zullen krijgen. De overige schuldeisers, - voor zover nu bekend is dat alleen DNB - krijgen een variabel percentage van de door hen niet-ontvangen rente. Het vaste percentage (90%) ligt in principe hoger dan het variabele percentage.

Benieuwd naar het akkoord? Klik dan op Publicaties.

Hoe wordt uw rente berekend?

DSB heeft in het akkoord uitgelegd hoe zij de rente van haar schuldeisers berekent. Om deze rekenmethode op te stellen, is zij geadviseerd door specialisten op dit gebied. De rechtbank heeft het akkoord (waar de rekenmethode onderdeel van uitmaakt) bekrachtigd. DSB heeft vervolgens op basis van haar administratie de rente berekend waar u recht op heeft. Zij maakt daarbij gebruik van gegevens die DNB heeft aangeleverd.

U kunt een rekenvoorbeeld bekijken op: Rekenvoorbeelden.

Hoe komt u in aanmerking?

DSB heeft vanaf 15 juni 2022 de website rente.dsb.nl geopend. DSB heeft alle klanten met een rentevordering een brief gestuurd naar het adres waar de klant in 2009 woonachtig was. Ook via de media worden de klanten gewezen op deze website.

Op rente.dsb.nl kunt u zien wat uw rentevergoeding is en hoe die door DSB is berekend. Als u de juistheid van deze gegevens bevestigt, zal DSB dit bedrag zo snel mogelijk op het door u aangegeven rekeningnummer overmaken. U hoeft zelf in principe dus geen stukken aan te leveren om uw rentevordering in te dienen en/of betaald te krijgen.

Tot wanneer kunt u zich aanmelden?

Rentevorderingen kunnen uiterlijk tot en met 15 december 2022 worden aangemeld.